دوره های آموزشی

دوره : اصول برق صنعتی ومدارات فرمان ساده
شعبه : شعبه حافظ
دپارتمان : دپارتمان برق و الكترونیك
گروه : قدرت
مدرس : مهندس شاهدی
پیش نیاز : اصول برق تكفاز و سه فاز و كارگاه برق ساختمان
مدت (ساعت) : 70
ایام : یک شنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه ،
ساعت : 20:00 - 17:00
تاریخ : 1393/12/14 - 1393/10/21
هزینه (ریال) : 3,360,000
دوره : اصول برق صنعتی و مدارات اتوماتیك
شعبه : شعبه حافظ
دپارتمان : دپارتمان برق و الكترونیك
گروه : قدرت
مدرس : مهندس شاهدی
پیش نیاز : اصول برق صنعتی و مدارات فرمان ساده
مدت (ساعت) : 30
ایام : شنبه ، دو شنبه ، چهار شنبه ،
ساعت : 20:00 - 17:00
تاریخ : 1393/10/27 - 1393/10/06
هزینه (ریال) : 1,690,000
دوره : FPGA
شعبه : شعبه حافظ
دپارتمان : دپارتمان برق و الكترونیك
گروه : الكترونیك
مدرس : مهندس نجفی
پیش نیاز : اصپ
مدت (ساعت) : 50
ایام : جمعه ،
ساعت : 13:30 - 08:30
تاریخ : 1393/12/08 - 1393/10/05
هزینه (ریال) : 4,390,000
دوره : FPGA پیشرفته (طراحی و ساخت برد)
شعبه : شعبه حافظ
دپارتمان : دپارتمان برق و الكترونیك
گروه : الكترونیك
مدرس : مهندس نجفی
پیش نیاز : FPGA
مدت (ساعت) : 36
ایام : شنبه ،
ساعت : 20:00 - 16:00
تاریخ : 1393/10/11 - 1393/09/29
هزینه (ریال) : 3,940,000
دوره : اصول برق صنعتی و مدارات اتوماتیك
شعبه : شعبه حافظ
دپارتمان : دپارتمان برق و الكترونیك
گروه : قدرت
مدرس : مهندس شاهدی
پیش نیاز : اصول برق صنعتی و مدارات فرمان ساده
مدت (ساعت) : 30
ایام : پنج شنبه ، جمعه ،
ساعت : 13:30 - 08:30
تاریخ : 1393/10/12 - 1393/09/27
هزینه (ریال) : 1,690,000
دوره : PLC S7 300/400 Level1
شعبه : شعبه حافظ
دپارتمان : دپارتمان برق و الكترونیك
گروه : اتوماسیون صنعتی
مدرس : مهندس عزتی
پیش نیاز : PLC LOGO
مدت (ساعت) : 24
ایام : چهار شنبه ،
ساعت : 20:00 - 16:00
تاریخ : 1393/11/01 - 1393/09/26
هزینه (ریال) : 3,110,000
دوره : اصول برق تكفاز وسه فاز و كارگاه برق ساختمان
شعبه : شعبه حافظ
دپارتمان : دپارتمان برق و الكترونیك
گروه : قدرت
مدرس : مهندس افشار
پیش نیاز :
مدت (ساعت) : 60
ایام : شنبه ، دو شنبه ، چهار شنبه ،
ساعت : 20:00 - 17:00
تاریخ : 1393/11/11 - 1393/09/24
هزینه (ریال) : 3,090,000
دوره : EPI4
شعبه : شعبه غرب
دپارتمان : زبان های خارجه
گروه : زبان انگلیسی
مدرس :
پیش نیاز : EPI3
مدت (ساعت) : 42
ایام : یک شنبه ، سه شنبه ،
ساعت : 20:30 - 17:30
تاریخ : 1393/11/05 - 1393/09/16
هزینه (ریال) : 2,010,000
دوره : EI1
شعبه : شعبه غرب
دپارتمان : زبان های خارجه
گروه : زبان انگلیسی
مدرس :
پیش نیاز : EPI4
مدت (ساعت) : 42
ایام : شنبه ، دو شنبه ، چهار شنبه ،
ساعت : 20:30 - 17:30
تاریخ : 1393/11/05 - 1393/09/16
هزینه (ریال) : 2,010,000
دوره : EE3
شعبه : شعبه غرب
دپارتمان : زبان های خارجه
گروه : زبان انگلیسی
مدرس :
پیش نیاز : EE2
مدت (ساعت) : 42
ایام : یک شنبه ، سه شنبه ،
ساعت : 20:30 - 17:30
تاریخ : 1393/11/05 - 1393/09/16
هزینه (ریال) : 1,960,000